سامانه بومی هانی پات  (IPImen Honeypot)

محصول هانی پات شرکت تاکیان، یک راهکار تخصصی است که با هدف ارائه اطلاعات کاذب در راستای مقابله با هکرها و کشف و جمع آوری اطلاعات در شبکه ها استفاده میگردد و در واقع ابزاری برای مصالحه است، همچون سیستمی واقعی که به عنوان طعمه در شبکه قرار گرفته و نفوذگران را از مسیر خود منحرف خواهد کرد.

این محصول بصورت سخت افزاری و مجازی قابل ارائه میباشد.


 

 

چاپ